Skogen

I slutet av maj 2019 gjorde två specialister från Skogsstyrelsen ett fältbesök på våra öar.  Katrine Andersson, Skogskonsulent och Stefan Eklund, Naturvårdsspecialist hade sällskap av Torbjörn Nordström och Doris Beling från styrelsen.

Resultatet blev en Grönområdesplan för öarna Mefjärd, Krokholmen och Notholmen.

Sedan tidigare hade vi två områden på Mefjärd som var registrerade med höga naturvärden, dessa blir nu utvidgade och ett till område adderas. Dessutom registreras ett nytt område med höga naturvärden på Notholmen.

Här kan ni ta del av dokumenten:

Grönområdesplan

Områdeskartor

Naturvärden Notholmen

Nyckelbiotop Mefjärd

 

Ansökan om miljöinvestering för Skötsel av biologisk kulturarv  

Våran ansökan om stöd för Skötsel av natur- och kulturmiljö i skog blev beviljad av Skogsstyrelsen 11-02-2020.

Syftet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen, åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar. Målet med investeringen är att växt- och naturarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer samt att skogens kulturmiljövärden och dess sociala värden ska skyddas.

Investeringen består i:

  • Grova ekar frihuggs från konkurrerande träd (i första hans gran) med minst 5 m runt trädens krona.
  • Frihugg gammal tall, ask samt hålträd av asp och björk som ej konkurrerar med de gamla ekarna.
  • Spara och frihugg några hasselbuketter med stora socklar.
  • Spara udda trädslag i områdena som fågelbär och oxel.
  • Frihugg och rensa forn- och kulturlämningar från träd och sly.

Slutdatum för investeringen är 28 februari 2021. Fram till dess måste vi ha genomfört och redovisat våra åtgärder och om Skogsstyrelsen anser att de är tillräckliga kan vi få upp till 28.800 kr i stöd.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis (48,8 %) av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Åtgärden utförs på fastigheten MEFJÄRD 1:1 och omfattar 3,2 hektar, se de gula markeringarna på kartan: