Category Archives: Nyheter

Plocka blommor på allmänningarna

Visst blommar det fint på våra öar just nu? Blåsippor, vitsippor, gullvivor och snart även liljekonvaljer. Och om du har tur kan du vid midsommartid hitta sällsynta orkidéer!

För att alla ska kunna uppleva den fina blomsterprakten vill vi be er att inte plocka blommor på allmänningarna, även de som inte är fridlysta eller rödlistade.

Även humlorna, bin och fjärilarna kommer att tacka dig!

Vill du veta mer om skyddet av Sveriges blommor kan du läsa mer om det här.

Skötseldag och Valborg inställda!

På grund av det rådande läget med Covid-19(Corona) pandemin känner vi oss tyvärr tvungna att ställa in den för kommande söndag (12/4) planerade Skötseldagen och även Valborgsfirandet 30/4.
Sköt om er!
Bästa hälsningar från styrelsen.

Skötseldagar 2020

Följande datum kommer vi gemensamt ta hand om våra fina öar:

Söndagen 12 april kl 10-14  inkl korvlunch vid brandboden

Lördagen 13 juni kl 11-15  inkl korvlunch vid brandboden

Lördagen 22 augusti kl 13-17 med efterföljande grillning på Vaxholmsbryggan

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till de gemensamma grillningarna, även de som inte har deltagit i skötseldagen.

Medlemsavgift 2020

Enligt beslut på årsmötet 2020 ligger medlemsavgiften kvar på 3.000 kr.

Betala senast 30/4 till föreningens plusgiro 50 49 84 – 6, ange bara tomtnummer som referens.

Enkät om skärgårdsavfall

Utskick från Länsstyrelsen:

 Hej skärgårdsbor! 

Just nu genomför Länsstyrelsen Stockholm en enkätundersökning kring avfallshanteringen i Stockholms skärgård. Syftet med enkäten är att undersöka hur avfallshanteringen fungerar på olika platser i skärgården och vad de som spenderar sin tid i skärgården tycker och tänker om skärgårdsavfall och hur det hanteras. Enkäten riktar sig därför till alla skärgårdsboende, både heltid-, deltid- och fritidsboende, samt företagare i skärgården. Bland frågorna får du ta ställning till hur du upplever olika delar av avfallssystemet – från hushållsavfall till grovsopor och farligt avfall. 

Enkätundersökningen är en del i en förstudie kring avfallshanteringen i Stockholms skärgård som genomförs för att kartlägga nuläget. Enkäten är en möjlighet för dig som vistas i skärgården att berätta om hur det ser ut på just din ö och lämna förslag på åtgärder. Enkäten är öppen fram till och med den 31 januari 2020. 

Enkäten finns tillgänglig på: www.webropol.com/s/avfall 

Stort tack för att du vill delta! 

Länsstyrelsen Stockholm

Vinterbrunnar

Efter flera frostnätter den senaste tiden har brunnsgruppen nu förberett brunnarna för vintersäsongen.

Mellanbrunnen har kopplats om så att vattnet inte går via filtren och det kan därför vara lite missfärgat. Vattnet är godkänt med anmärkning.

Krokholmsbrunnen har också kopplats om så att vattnet inte passerar genom filtren, det innebär att det vattnet är OTJÄNLIGT.

Norra brunnen har nu påkopplade frostvakter och värmekabel i utloppsröret.. Filtren i den byttes i mitten av oktober så vår förhoppning är att den även denna vinter ska leverera gott vatten.

BORTPLOCKNING AV GAMMAL SJÖKABEL

Under vecka 41 kommer ett företag i uppdrag av Telia plocka upp en gammal sjökabel som inte längre används. Detta sker på Mefjärds östra sida, ungefär i höjd med Södra brunnen. De kommer att arbeta från sjön men även gräva några meter på land.

Hälsningar från styrelsen.